Disclaimer (NL)

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de disclaimer van onze site, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op info@Brainsupgrade.nl.

Disclaimers voor Brainsupgrade

Alle informatie op deze website – www.Brainsupgrade.nl – wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Brainsupgrade geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website (Brainsupgrade) vindt, is strikt op eigen risico. Brainsupgrade is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar dergelijke externe sites te volgen. Hoewel we ernaar streven om alleen kwaliteitslinks naar nuttige en ethische websites te bieden, hebben we geen controle over de inhoud en aard van deze sites. Deze links naar andere websites impliceren geen aanbeveling voor alle inhoud die op deze sites te vinden is. Site-eigenaren en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen plaatsvinden voordat we de mogelijkheid hebben om een ​​link te verwijderen die mogelijk ‘slecht’ is geworden.

Houd er ook rekening mee dat wanneer u onze website verlaat, andere sites mogelijk een ander privacy-beleid en andere voorwaarden hebben die buiten onze controle liggen. Zorg ervoor dat u het privacy=beleid van deze sites en hun “Servicevoorwaarden” controleert voordat u zaken gaat doen of informatie uploadt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met onze disclaimer en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Bijwerken

Mochten we dit document bijwerken, wijzigen of wijzigen, dan zullen die wijzigingen hier prominent worden vermeld.

Schending van het auteursrecht
Het materiaal, de tekst, tekeningen en afbeeldingen die geen eigendom zijn van Brainsupgrade of zijn leveranciers of zijn fabrikanten, zijn geselecteerd uit het publieke domein en moeten vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten. Mocht u echter het gevoel hebben dat wij materiaal gebruiken waar u recht op heeft, neem dan contact op met onze webmaster en wij zullen, als uw claim geldig is, dit onmiddellijk corrigeren

Disclaimer (EN)

If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at info@Brainsupgrades.nl.

Disclaimers for Brainsupgrade

All the information on this website – www.Brainsupgrade.nl – is published in good faith and for general information purpose only. Brainsupgrade does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (Brainsupgrade), is strictly at your own risk. Brainsupgrade will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update
Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here

Infringement of copyright
The material, text, drawings and pictures which are not owned by Brainsupgrade or its suppliers or its manufacturers, have been selected from the public domain and should be free of intellectual property rights. Should you however feel that we are using material which you have right on, please inform us by contacting our webmaster and we will, if your claim is valid, correct this immediately

ly